Wydawca treści Wydawca treści

monitoring stanu lasu

Zasada 8.5 FSC  „Uznając poufność informacji, gospodarz  lasu udostępnia opinii publicznej posumowanie wyników wskaźników monitorowania, z uwzględnieniem tych, ujętych w kryterium 8.2."

Zasada 8.2.1 a

Tabela nr 1. Dane ogólne.

Lp

Rodzaj danych.  

Obowiązujący PUL 2014-23

 Poprzedni
PUL

1

Powierzchnia ogólna nadleśnictwa w tym: 
Leśna

19790,50

19244,34

19768.88

19202.59

2

Powierzchnia lasów nadzorowanych innych własności          ha

0,0

0.0

3

Średni zapas masy na 1 ha powierzchni leśnej*                m3/ha      

323

320

4

Bieżacy przyrost masy drzewnej  dla n-ctwa  m3/1 ha

7,27

8,12

5

Średni wiek drzewostanów  dla n-ctwa*                                lata

72

68

6

Średnia intensywność czyszczeń późnych na 1 ha wykonanego zabiegu m3/ha

14,85

2014 rok

3.56

7

Średnia intensywność wykonanych zabiegów trzebieżowych* na  1 ha wykonanego zabiegu. Trzebieży  wczesnych i trzebieży  późnych m3/ha

38,75 (TWP+TPP)

2015 rok

25.72

37.19

8

Średnio roczne pozyskanie drewna  w m3 na 1 ha powierzchni

 44,87

2014 rok

53.64

9

Średnio roczna powierzchnia odnowionych gruntów ( ha)

89,87

2014 rok

166

10

Powierzchnia gruntów zalesionych

0

0

  • wielkości planowane

Tabela nr 2 Układ siedlisk (%)

 

Bb

BMb

BMśw

Bw

BMw

Bśw

LMśw

LMw

LMb

Lśw

Lw

Ol

OlJ

Obowiązujący PUL 2014-23

  1,05

    2,45

   44,39

  0,05

   1,34

21,32

    7,86

1,06

   4,04

11,70

0,86

3,76

0,12

Poprzedni PUL

1,1

2,5

43,8

0,1

1,2

21,9

7,6

1,2

4,3

11,1

1,0

4,1

0,1

                     

 

 

Tabela nr 3 Udział  gatunkowy (%).

 

                           So

               Św

   Db

    Brz

    Ol

  Md

    Js

  Gb

    Tp

   Os

  Lp

Obowiązujący PUL 2014-23

    73,30

11,47

7,05

    2,47

3,82

0,30

0,02

0,32

-

0,02

0,06

Poprzedni PUL

72,45

11,83

5,90

4,19

5,44

0,06

0,02

0,07

-

0,03

0,01

Zasada 8.2.1 b

Tabela 4. Pozyskanie produktów niedrzewnych.

 

Pozyskane nasiona

Średnio

rocznie

 w kg       

Pozyskanie

szyszek kg

śr. rocznie

Produkcja sadzonek w tys. szt.

głównych gatunków lasotwórczych   średnio rocznie .

Sprzedaż

choinek szt. średnio rocznie

 

So

Św

Db

Js

Lp

Brz

 

So

Św

 

PUL 2004-2013

1039

1571

1346

851

519

171

15

9

25

150

 

PUL 2014-2023

1200

1000

450

131

132

116

 

23

100

150

 

Tabela 5.  Pozyskanie zwierzyny.

Rok

Obwody wydzierżawione

Ośrodki Hodowli Zwierzyny

 

Szt.

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozyk

Jeleń Stan / Pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

Pow.

Ha

Sarna Stan / pozysk

Jeleń Stan / pozysk

Dzik Stan / pozysk

Bażant Stan / pozysk

2007

4

23 700

69 /22

145/5

65/71

0/0

23 980

140/5

340/44

80/80

0/0

2008

4

23 700

150/26

50/3

73/89

0/0

23 980

200/16

350/48

100/93

0/0

2009

4

23 700

190/40

51/7

130/150

0/0

23 980

310/47

375/67

170/118

0/0

2010

4

23 700

203/36

50/6

97/111

0/0

23 980

297/21

450/70

131/92

0/0

2011

4

25 750

200/38

50/7

115/68

0/0

23 980

250/28

460/82

130/75

0/0

2012

4

21 650

215/39

50/9

105/110

0/110*

23 980

211/38

430/79

115/97

0/0

2013

4

25 237

235/32

50/6

135/49

100/0*

23 279

215/23

430/64

125/70

0/0

2014

3

19 171

178/32

41/5

100/129

0/0

24 152

172/18

384/55

100/216

0/0

2015

3

19 171

160/31

40/7

70/128

200/75

24 152

193/25

310/46

50/126

0/0

2016

3

19171

160/32

40/7

132/129

0/0

24152

190/22

310/54

65/144

0/0

 

  • bażanty wsiedlone i pozyskane

Zasada 8.2.1 d

Powierzchnia obiektów małej retencji  – 0.109ha
W tym leśnictwo Lipki 0.082ha, leśnictwo Przewieź 0.027ha

Tabela nr 6.  Masa drewna pozyskanego w zabiegach sanitarnych.(posusz, wywroty, złomy).

Rok

Posusz

Świerkowy

w m3

Posusz

Sosnowy

 w m3

Posusz

Liściasty

 w m3

2005

7081,92

4534,33

4588,59

2006

4479,30

4399,90

6293,43

2007

8638,49

5129,31

2595,13

2008

4542,35

5459,30

3120,66

2009

4411,25

2747,62

1361,68

2010

9462,93

3695,9

1195,58

2011

7692,08

6063,29

2007,88

2012

8845,98

6834,91

1722,24

2013

4816,95

4543,02

1319,54

2014

6428,17

2882,82

1229,79

2015

2772,85

2167,72

760,58

2016

5987,00

3134,89

770,84

Zasada 8.2.1 e

Koszty gospodarki leśnej (wg przetargu na wykonanie prac leśnych wartości netto)

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2007 – 5 589 945 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2008 – 6 433 966 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2009 – 5 951 000 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2010 – 5 523 851 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2011 – 5 995 660, 40 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2012 – 6 688 577,14 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2013 – 7 103 770,12  zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2014 – 6 833 159,18 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2015 – 6 161 393,62 zł

Planowane koszty wykonania prac leśnych w roku 2016 i 2017 – 14 295 297,16 zł

Tabela 7  Ogólna masa pozyskanego drewna w nadleśnictwie 

Rok

Drewno iglaste m3

  Drewno liściaste w m3

stosowe

Dłużycowe

stosowe

dłużycowe

2005

31816,82

44344,86

12704,65

6333,69

2006

36395,45

49019,96

17310,72

6342,10

2007

34451,89

49145,14

11683,83

5611,66

2008

33222,97

42924,23

11372,01

7220,85

2009

45212,57

42216,39

12594,14

6016,08

2010

37689,88

47369,20

9780,65

4416,88

2011

36488,57

51666,85

10688,15

5252,08

2012

36787,24

51199,79

11082,24

5463,54

2013

36455,24

56167,74

11959,22

4980,74

2014

54 905,98

53 223,82

9 516,15

2 421,54

2015

48 295,40

43 546,42

9746,12

3 746,80

2016

42699,47

48081,92

8040,96

2321,96

 

Zestawienie pożarów w Nadleśnictwie Szczebra

Rok

Liczba

pożarów

Obręb

Oddział

Powierzchnia

[ha]

2004

3

Serwy I

25d

1,50

242i

0,15

242j

0,01

2005

2

Szczebra

214f,200h

0,70

Serwy I

158a

0,03

2006

2

Serwy I

118a

0,05

95c

0,01

2009

1

Szczebra

148c

0,08

Razem

8

-

-

2,53

 

Siedliska przyrodnicze z Załącznika I Dyrektywy Siedliskowej występujące
na gruntach nadleśnictwa Szczebra

Lp.

Nazwa siedliska

Kod

Pow. [ha]

1

2

3

4

1

Twardowodne oligo- i mezotroficzne zbiorniki wodne z podwodnymi łąkami ramienic Charetea

3140

0,93

2

Starorzecza i naturalne eutroficzne zbiorniki wodne ze zbiorowiskami
z Nymphaeion, Potamion

3150

25,55

3

Naturalne, dystroficzne zbiorniki wodne

3160

8,99

4

Nizinne i podgórskie rzeki ze zbiorowiskami włosieniczników Ranunculion fluitantis

3260

1,80

5

Górskie i niżowe murawy bliźniczkowe (Nardion . płaty bogate florystycznie)

6230

3,86

5

Zmiennowilgotne łąki trzęślicowe Molinion

6410

0,34

6

Ziołorośla górskie (Adenostylion alliariae) i ziołorośla nadrzeczne (Convolvuletalia sepium)

6430

0,17

7

Niżowe i górskie świeże łąki użytkowane ekstensywnie (Arrhenatherion elatioris)

6510

13,27

8

Torfowiska przejściowe i trzęsawiska

7140

6,33

9

Górskie i nizinne torfowiska zasadowe o charakterze młak, turzycowisk
i mechowisk

7230

34,05

10

Grąd subkontynentalny (Tilio-Carpinetum)

9170

1122,40

11

Bory i lasy bagienne (Vaccinio uliginosi-Pinetum, Sphagno girgensohnii-Piceetum i brzozowo-sosnowe bagienne lasy borealne)

91D0*

1156,03

12

Łęgi wierzbowe, topolowe, olszowe i jesionowe (Salicetum albo-fragilis, Populetum albae, Alnenion glutinoso-incanae, olsy źródliskowe)

91E0*

170,63

Razem

 

2544,35

 

*siedliska priorytetowe UE

W celu uzyskania informacji należy kontaktować się z Panem Marcinem Stasiukiewicz – Specjalista ds. gospodarki leśnej Nadleśnictwa Szczebra tel. 087 641-96-65, e-mail: marcin.stasiukiewicz@bialystok.lasy.gov.pl